Wörterbuch, Übersetzung Deutsch < > Englisch für A
 Übersetzungen pro Seite

 
    Deutsch [ Filter: Übersetzung DE > EN ]   Englisch [ Filter: Übersetzung EN > DE ]
1 A A
2 Ais A
3 As A
4 Aisis A
5 Ases [mus.] A
6 ein a
7 eine {art} (eines, einer ; einem, einer ; einen, eine, ein) a
8 A A sharp
9 A A flat
10 A A double sharp
11 A A double flat
12 Heidengeld {n} a fortune
13 bißchen [alt] a bit
14 bißchen [alt] a little
15 bissel a bit
16 bissel a little
17 bisserl [Süddt.] [Ös.] {adv} a bit
18 bisserl [Süddt.] [Ös.] {adv} a little
19 einige {adj} a few
20 jeweils a time
21 posteriorisch {adj} a posteriori
22 Ais A sharp
23 Ais A flat
24 As A sharp
25 As A flat
                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Vorwärts »

Rechtschreibprüfung - Blog - Übersetzungen alphabetisch
©2018 www.wbuch.de - Datenschutzerklärung Impressum