Wörterbuch, Übersetzung Deutsch > Englisch für AIs
 Übersetzungen pro Seite

 
    Deutsch Filter gestezt: DE > EN aufheben   Englisch [ Filter: Übersetzung EN > DE ]
1 Ais A
2 Ais A sharp
3 Ais A flat
4 Ais A double sharp
5 Ais A double flat
6 Aisis A
7 Aisis A sharp
8 Aisis A flat
9 Aisis A double sharp
10 Aisis A double flat
11 Faisalabad Faisalabad
12 Liaison {f} liaison
13 Maisonette {f} maisonette
14 Mayonnaise {f} [cook.] mayonnaise
15 Polonaise {f} polonaise
16 Renaissance {f} Renaissance
17 Malaise {f} [med.] malaise
18 Liaison {f} affair
19 Archaismus {m} archaism
20 Bahaismus {m} [relig.] Bahaism
21 Baiser {n} [cook.] meringue
22 Baissier {m} bear
23 Dadaismus {m} Dadaism
24 Draisine {f} handcar
25 Draisine {f} trolley
                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Vorwärts »

Rechtschreibprüfung - Blog - Übersetzungen alphabetisch
©2018 www.wbuch.de - Datenschutzerklärung Impressum